Tuesday, November 15, 2011

Gái Bình Định

Ai ra Bình Định mà coi
 Con gái Bình Định vác roi...quýnh chồng
 Cho chừa mèo mả gà đồng
 Tau đá một phát lòi tròng nghe con!

Posted Image


Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted   Image

Posted Image

Posted ImageFrom: Joshua Tran <joshuatran2003@yahoo.com>
To: HUYETHOA@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, November 15, 2011 6:45 AM
Subject: Re: [HUYET-HOA] Gái Bình Định


AC than
The na`y ai da'm so*` na`ng: so ti' da' nhe. So*` nhie^`u da' tung.
Chu Choa, on toi co^. ((co^?).
Em

--- On Mon, 11/14/11, Tran Ho <TranHo1@yahoo.com> wrote:
From: Tran Ho <TranHo1@yahoo.com>
Subject: [HUYET-HOA] Gái Bình Định
To:
Date: Monday, November 14, 2011, 2:28 AM

No comments:

Post a Comment