Sunday, December 11, 2011

[HUYET-HOA] CUỘC TRANH LUẬN THẦY TRÒNo God or Know God?
Không có Thiên Chúa hay Biết có Thiên Chúa?
An atheist professor of philosophy speaks to his class on the problem Science has with God, The Almighty.
Một giáo sư triết vô thần giảng cho lớp học của ông trên vấn nạn của Khoa học về Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng.
He asks one of his new students to stand and.....
Ông gọi một tân sinh viên của ông đứng lên và .....
Prof: So you believe in God?
Giáo sư: Vậy chứ con tin vào Thiên Chúa à?
Student: Absolutely, sir.
Sinh viên: Thưa Thầy, đúng vậy.

Prof: Is God good?
Giáo sư: Thiên Chúa tốt lành chứ?
Student: Sure.
Sinh viên: Thưa thầy, chắc chắn rồi.
Prof: Is God all-powerful?
Giáo sư: Thiên Chúa toàn năng chứ?
Student: Yes.
Sinh viên: Vâng.
Prof: My brother died of cancer even though he prayed to God to heal him.
Most of us would attempt to help others who are ill. But God didn't. How is this God good then? Hmm?
Giáo sư: Anh trai thầy đã chết vì bệnh ung thư dẫu rằng anh ấy đã cầu nguyện để Thiên Chúa chữa lành cho ảnh.
Hầu hết chúng ta phải cố gắng giúp những người đau ốm. Còn Thiên Chúa thì không. Như vây Thiên Chúa tốt lành ở cái chỗ nào chứ? Hử?
(Student is silent.)
(Sinh viên im lặng.)
Prof: You can't answer, can you? Let's start again, young fellow. Is God good?
Giáo sư: Con không thể trả lời được đâu, đúng thế không? Nào chúng ta bắt đầu lại nhé, người bạn trẻ. Thiên Chúa tốt lành chứ?
Student: Yes.
Sinh viên: Dạ phải.
Prof: Is Satan good?
Giáo sư: Satan tốt lành chứ?
Student: No.
Sinh viên: Dạ không.
Prof: Where does Satan come from?
Giáo sư: Satan xuất hiện từ đâu?
Student: From...God.. .
Sinh viên: Từ ... Thiên Chúa ...
Prof: That's right. Tell me son, is there evil in this world?
Giáo sư: Đúng vậy. Con nói cho thầy biết đi, có sự dữ trong thế giới này không?
Student: Yes.
Sinh viên: Dạ có.
Prof: Evil is everywhere, isn't it? And God did make everything. Correct?
Giáo sư: Sự dữ có mặt ở khắp mọi nơi, phải không? Và Thiên Chúa đã làm ra mọi thứ. Có đúng không?
Student: Yes.
Sinh viên: Dạ đúng.
Prof: So who created evil?
Giáo sư: Vậy ai đã tạo ra sự dữ?
(Student does not answer.)
(Sinh viên không trả lời.)
Prof: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don't they?
Giáo sư: Có sự ốm đau bệnh tật không? Có sự vô luân không? Có sự hận thù ganh ghét không? Có sự xấu xa không? Tất cả những điều khủng khiếp này vẫn tồn tại trên thế giới, đúng không?
Student: Yes, sir.
Sinh viên: Dạ, thưa thầy đúng.
Prof: So, who created them?
Giáo sư: Vậy, ai tạo ra các điều đó?
(Student has no answer.)
(Sinh viên không trả lời.)
Prof: Science says you have 5 senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son...Have you ever seen God?
Giáo sư: Khoa học nói rằng con có 5 giác quan con sử dụng để xác định và quan sát thế giới xung quanh. Con hãy nói cho thầy biết ... Đã bao giờ con thấy Thiên Chúa chưa?
Student: No, sir.
Sinh viên: Thưa Thầy, chưa ạ.
Prof: Tell us if you have ever heard your God?
Giáo sư: Hãy nói cho chúng tôi biết con đã từng nghe tiếng Thiên Chúa chưa?
Student: No, sir.
Sinh viên: Dạ thưa Thầy, chưa ạ.
Prof: Have you ever felt your God, tasted your God, smelt your God? Have you ever had any sensory perception of God for that matter?
Giáo sư: Con đã bao giờ sờ mó được Thiên Chúa của con, nếm được Thiên Chúa của con, ngửi được Thiên Chúa của con chưa? Con đã bao giờ có một nhận thức khả giác nào về Thiên Chúa đối với các điều đó chưa?
Student: No, sir. I'm afraid I haven't.
Sinh viên: Thưa Thầy, chưa. Con e là chưa bao giờ ạ.
Prof: Yet you still believe in Him?
Giáo sư: Thế mà con vẫn cứ tin vào Ổng?
Student: Yes.
Sinh viên: Dạ phải ạ.
Prof: According to empirical, testable, demonstrable protocol, science says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?
Giáo sư: Theo các "kết luận khoa học" đã qua trải nghiệm, rất vững chãi, có thể kiểm chứng được thì khoa học nói rằng THIÊN CHÚA của con là không có. Con muốn nói gì về điều đó không, hả con?
Student: Nothing. I only have my faith.
Sinh viên: Không có gì cả. Con chỉ có sự tin tưởng của con thôi.
Prof: Yes. Faith. And that is the problem science has.
Giáo sư: Vâng. Sự tin tưởng. Và đó là vấn nạn khoa học đang có đấy.
Student: Professor, is there such a thing as heat?
Sinh viên: Thưa Thầy, có cái gì như nóng không ạ?
Prof: Yes.
Giáo sư: Có.
Student: And is there such a thing as cold?
Sinh viên: Và có cái gì như lạnh không ạ?
Prof: Yes.
Giáo sư: Có.
Student: No sir. There isn't.
(The lecture theatre becomes very quiet with this turn of events.)
Sinh viên: Không, thưa Thầy. Không có.
(Giảng đường trở nên lặng thinh với bước ngoặt này.)
Student: Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don't have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat,  But we can't go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.
(There is pin-drop silence in the lecture theatre.)
Sinh viên: Thưa Thầy, thầy có thể có nhiều sức nóng, ngay cả nóng hơn, siêu nóng, nóng cấp mega, nóng trắng, nóng chút ít hoặc không nóng. Nhưng chúng ta không có từ nào để gọi về lạnh. Chúng ta có thể đạt đến 458 độ dưới 0 độ C mà không có sức nóng. Nhưng chúng ta không thể đạt xa hơn sau mức đó. Không có cái gì như lạnh cả. Lạnh chỉ là một từ chúng ta sử dụng để mô tả sự vắng mặt của sức nóng. Chúng ta không thể đo lạnh. Sức nóng là năng lượng. Lạnh không phải là đối lập của sức nóng, thưa Thầy, mà đó chỉ là sự vắng mặt sức nóng.
(Giảng đường im đến độ nghe được cả tiếng một chiếc kim rơi)
Student: What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?
Sinh viên: Còn về bóng tối, thưa Thầy? Có cái gì như bóng tối không ạ?
Prof: Yes. What is night if there isn't darkness?
Giáo sư: Có. Ban đêm là gì nếu không có bóng tối chứ?
Student: You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light....But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn't it? In reality, darkness isn't.?
If it were you would be able to make darkness darker, wouldn't you?
Sinh viên: Thầy lại sai một lần nữa rồi, thưa Thầy. Bóng tối là sự vắng mặt của một cái gì đó. Thầy có thể có ánh sáng yếu, ánh sáng bình thường, ánh sáng chói lọi, ánh sáng nhấp nháy.... Nhưng nếu Thầy không có ánh sáng thường hằng, thầy sẽ không có gì cả và cái đó người ta gọi là bóng tối, phải không ạ? Trong thực tế, không có bóng tối, đúng không?
Liệu Thầy có thể làm cho bóng tối tối hơn được à, hẳn là không rồi?
Prof: So what is the point you are making, young man?
Giáo sư: Vậy chứ cái điều mà con muốn nói đến là cái gì, hở cậu nhỏ?
Student: Sir, my point is your philosophical premise is flawed.
Sinh viên: Thưa Thầy, điều con muốn nói là cái tiền đề triết học của Thầy sai lầm rồi ạ.
Prof: Flawed? Can you explain how?
Giáo sư: Sai lầm? Con giải thích cho thầy nghe thử coi?
Student: Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good God and a bad God. You are viewing the concept of God as something finite, something we can measure.
Sir, science can't even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing. Death is not the opposite of life: just the absence of it Now tell me, Professor. Do you teach your students that they evolved from a monkey?
Sinh viên: Thưa Thầy, Thầy đang nghiên cứu và giảng dạy dựa trên tiền đề của nhị nguyên. Thầy cho rằng có sự sống thì phải có sự chết, có Thiên Chúa tốt lành thì cũng có một Thiên Chúa xấu xa. Thầy đang xem khái niệm về Thiên Chúa như là một thứ hữu hạn mà chúng ta có thể cân đo đong đếm được.
Thưa Thầy, khoa học không thể giải thích được ngay cả một ý tưởng thôi đấy. Khoa học sử dụng điện và từ, nhưng chưa bao giờ thấy được chúng, nội việc thấu hiểu một cách đầy đủ tối thiểu về một thứ thôi cũng không. Xem cái chết như là đối nghịch của sự sống là không biết gì về một thực tế rằng cái chết không tồn tại như một sự hiện hữu. Sự chết không phải là đối nghịch của sự sống: mà chỉ là sự vắng mặt của sự sống. Bây giờ em xin hỏi Thầy nhé. Thầy có dạy cho học sinh của thầy rằng con người tiến hóa từ khỉ không ạ?
Prof: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.
Giáo sư: Nếu con đang nói đến quá trình tiến hóa tự nhiên, thì vâng, tất nhiên, Thầy đã dạy như vậy đấy.
Student: Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?
Sinh viên: Thưa Thầy, vậy chứ đã bao giờ Thầy quan sát sự tiến hóa bằng con mắt của Thầy chưa ạ?
(The Professor shakes his head with a smile, beginning to realize where the argument is going.)
(Giáo sư lắc đầu mỉm cười, bắt đầu nhận ra cuộc tranh luận đang tới đâu)
Student: Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavour, are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?
(The class is in uproar.)
Sinh viên: Vì chưa có một ai đã từng quan sát thấy quá trình tiến hóa lúc nó đang tiến hóa, và không thể ngay cả việc chứng minh rằng quá trình này đang tiếp diễn, vậy không phải là Thầy đang giảng dạy theo ý riêng của mình đó sao, thưa Thầy? Thầy không phải là một nhà khoa học, mà là một nhà thuyết giáo phải không ạ?
(Lớp học đang râm ran bàn tán.)
Student: Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?
(The class breaks out into laughter.)
Sinh viên: Có ai trong lớp này đã từng nhìn thấy trí thông minh của Thầy chưa ạ?
(Lớp học cười òa lên.)
Student: Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established rules of empirical, stable, demonstrable protocol, science says that you have no brain, sir.
With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?
(The room is silent. The professor stares at the student, his face unfathomable. )
Sinh viên: Có ai ở đây đã từng nghe được tiếng nói từ trí thông minh của Thầy, sờ được nó, chạm vào hay ngửi thấy nó chưa? Không ai cả. Vậy, theo các "kết luận khoa học" đã qua trải nghiệm, rất vững chãi, có thể kiểm chứng được thì khoa học nói rằng Thầy không có trí thông minh, thưa Thầy.
Với tất cả lòng kính trọng chính đáng, thưa Thầy, lúc đó làm sao chúng em tin vào các bài giảng của Thầy được chứ, thưa Thầy?
(Phòng học im lặng. Vị giáo sư trố mắt nhìn cậu học trò, nét mặt ông thật khó hiểu)
Prof: I guess you'll have to take them on faith, son.
Giáo sư: Thầy đoán là con sẽ phải chấp nhận các bài giảng của thầy bằng sự tin tưởng thôi. con nhỉ.
Student: That is it sir... The link between man & god is FAITH.
That is all that keeps things moving & alive....... ...
Sinh viên: Đúng vậy thưa Thầy...Sợi dây nối kết giữa con người và Thiên Chúa là SỰ TIN TƯỞNG.
Đó là tất cả những gì giữ cho mọi loài dịch chuyển và sống động...
*****************************************
KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA HAY BIẾT CÓ THIÊN CHÚA?
Có Thiên Chúa hay không Thiên Chúa?
Giáo Sư kia hỏi thử sinh viên:
-"Em kia mau trả lời xem,
Có phải Thiên Chúa nhân lành, thẳng ngay,
Quyền năng, tài trí tót vời ?
Anh tôi vừa mới lìa đời ung thư,
Đã cầu Thiên Chúa mệt đừ
Chúng tôi chạy thuốc; Chúa? Chờ uổng công
Bây giờ cậu vẫn tin không?"
-"Thưa tôi vẫn cứ một lòng vững tin.
Thiên Chúa là Đấng nhân lành,
Quyền năng cứu vớt  sinh linh giữa đời."
Thầy rằng: "Thử hỏi Ông Trời,
Sinh chi ma quỷ, sinh người vô luân?
Sinh bao đau khổ, thù căm?
Tôi tin khoa học, khỏi cần ông ta.
Tôi tin những cái nào mà,
Sờ được, ngửi được, mới là đáng tin.
Thiên Chúa là chuyện vô hình,
Bày đặt lừa phỉnh, làm phiền mất công.
Hỏi trò: Thiên Chúa có không?
Nếu ông xuất hiện tôi lòng tin ngay."
Trò rằng: "Xin hỏi lại thầy,
Những điều thầy giảng đúng sai thế nào?
Hỏi thầy cái lạnh bởi đâu?
Cái nóng mới có, có hầu vô biên.
Thầy mà thiếu nóng lạnh thêm,
Lạnh có giới hạn thầy tìm thử coi.
Thầy nhìn bóng tối mà thôi,
Bởi không ánh sáng mặt trời chiếu vô.
Bóng tối thật sự có đâu?
Rồi tới sự chết: hư vô đúng rồi.
Chết là không sự sống thôi.
Bây giờ thầy đã hiểu rồi tại sao.
Thiên Chúa là Đấng Tối Cao,
Ánh sáng, sức nóng, hồi nào tự khi.
Bóng tối, Lạnh giá bởi vì,
Không Sáng, không Nóng vậy thì Âm u.
Thiên Chúa Sự Sống từ xưa,
Cho tới mãi mãi Chúa là vô biên.
Ai tin lãnh Sự Sống liền,
Không tin đã chết trong miền hư vô.
Nãy giờ lý luận vòng vo,
Em nghe thầy đã dạy cho bài rằng:
Sự tin tưởng cũng rất cần,
Tin vào khoa học, bản thân ông thầy.
Hỏi rằng đã có mấy ai,
Ngửi được, thấy dược, sờ tay làm bằng.
Rằng thầy trí tuệ khôn ngoan,
Cứ theo lý luận thế gian hỏi rằng:
Đã ai trong lớp này từng,
Sờ, nghe, ngửi được trí khôn của thầy?
Xin mời các bạn đưa tay! (không ai đưa tay)
Kết luận trí tuệ của thầy là không.
Chúng em muốn học cho thông,
Không tin thầy nữa, hóa công dã tràng."
Thầy nghe run rẩy bàng hoàng:
"Vậy chứ trò hiểu chỉ bằng đức tin?"
-"Thầy nói đúng, em phục liền.
Đức tin nối kết người lên với Trời.
Thiên Chúa là đấng an bài,
Điều khiển vũ trụ mỗi ngày tốt hơn.
Thuyết kia tiến hóa, trẻ con.
Đành rằng tiến hóa vẫn còn xảy ra.
Dạy người từ khỉ mà ra,
Dạy bậy như vậy gọi là Thầy sao?"


TỐI CN 6.9.09
Nguyễn Tường

__._,_.___

__,_._,___----- Forwarded Message -----
From: Tuonguyen <tuong_lan88@yahoo.com>
To: 
Sent: Tuesday, November 29, 2011 7:04 AM
Subject: [HUYET-HOA] CUỘC TRANH LUẬN THẦY TRÒ

No comments:

Post a Comment