Thursday, October 27, 2011

CÁC BẢO TÀNG VIỆN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI


 

Bảo tàng viện nghệ thụật Hồi giáo Doha, Qatar
Bảo tàng viện nghệ thuật Nelson-Atkins, Kansas City, Missouri (ÚSA)


Bảo tàng viện MAS, Antwerp, Belgium


Bảo tàng viện nghệ thuật quốc gia, Osaka, Japan

Bảo tàng viện Hoàng gia Ontario, Canada__,_._,___
Doha, Qatar


Bảo tàng viện nghệ thuật Nelson-Atkins, Kansas City, Missouri (ÚSA)


Bảo tàng viện MAS, Antwerp, Belgium


Bảo tàng viện nghệ thuật quốc gia, Osaka, Japan

Bảo tàng viện Hoàng gia Ontario, Canada


.
__,_._,___

Kansas City, Missouri (ÚSA)


Bảo tàng viện MAS, Antwerp, Belgium


Bảo tàng viện nghệ thuật quốc gia, Osaka, Japan

Bảo tàng viện Hoàng gia Ontario, Canada.
__,_._,___

Antwerp, Belgium


Bảo tàng viện nghệ thuật quốc gia, Osaka, Japan

Bảo tàng viện Hoàng gia Ontario, Canada


----- Forwarded Message -----
From: Tuonguyen <tuong_lan88@yahoo.com>
To: 
Sent: Thursday, October 27, 2011 9:42 AM
Subject: [HUYET-HOA] CÁC BẢO TÀNG VIỆN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

No comments:

Post a Comment