Monday, December 19, 2011

19/12 Quái chiêu chống ùn tắc giao thông !

Posted on19/12/2011

*Chú thích : DS-KHHGD = Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
- "Làm tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình góp phần giải quyết ùn tắc giao thông"

*Giải thích : Đẻ ít thôi không lại ùn tắc giao thông !

Nguồn : Facebook Binh Nhì
__._,_.___

__,_._,___
From: Tu Cong <tanphat@hotmail.com>
Sent: Monday, December 19, 2011 3:56 PM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Vui nhe^? <Chuye^.n ta`o lao... (8)>

Co' ba'c na`o d-u+a ra d-e^` a'n... te^'u ho+n thi` d-u+a ra cho ba` con thu+o+?ng la~m.
Tui ma` no'i ra, thi` la.i so+. hai ba'c moderators... na('n ga^n.
Vi` se~ pha.m ... thu+o+`ng thu+'c d-a.o d-u+'c.
Cho ne^n tho^i.
P72

++++++++++
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/12/quai-chieu-chong-un-tac-giao-thong.html?utm_source=BP_recent

No comments:

Post a Comment