Sunday, November 27, 2011

Quảng cáo trên sách báo ngày xưa.

Kem đánh răng Hynos :

 
Sữa : 
Bia : 
Ngân Hàng:____________

Capstan :

Hãng dầu lửa con sò:

thuốc trị bệnh:

Quảng cáo trên chai la ve:

Mua Hòm:

Dạy học:

Giày Bata:

Quảng cáo báo ...đàn bà !!!

Hãng xà phòng :
Chúc mừng hỷ sự:

Volkswagen 113 deluxe sedan hàng năm 1969:

Bastos:


Một số thuốc hút trước 1975

http://1.bp.blogspot.com/-huSE91r_WlU/TdVJE4MsHvI/AAAAAAAAXLE/LcDhXkMdG5A/s1600/80407152249688341876.jpg
Rạp Casino ĐaKao (đang chiếu phim "Độc Thủ Đại Hiệp" do Vương Vũ đóng)__,_._,___

From: Dzung T <dzungthedinh@yahoo.com>
To: ""exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com"" <exryu-ww-vannghe@yahoogroups.com>; ""exryu-ww-forum@yahoogroups.com"" <exryu-ww-forum@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, November 23, 2011 3:52 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Fw: Ky niêm ... xua


----- Forwarded Message -----
From: nguyenkp <
Sent: Tuesday, 22 November 2011 10:54 PM
Subject: Fw: Ky niêm ... xua

Regards
Kien Phung


No comments:

Post a Comment