Monday, October 3, 2011

19/07 Danh ngôn về Loài Cầm…

Danh ngôn về Loài Cầm…

* Nhà cm quyn CSVN hin ch cm búacm lim theo kiu cm chng:
* Ch
nghĩa bây gi cm khoán b măng.
* Chính sách là cm c
đt nước.
* Đ
nh hướng là cm cái/ cm con mi ngun vin tr.
* Quan ch
c thì cm cc mua vui.
* Kh
u hiu đo đc là cmlòng.
* K
thù là sĩ phu cmbút.
* Đ
i ni là cm tù phn bin.
* Đ
i ngoi là cm dao đng lưỡi.
* T
ư tưởng là un gi cm bô.

* Kinh t
ế là khu đu cm b.
* Văn hóa nh
m mt cm loa.
* Thông tin b
t mm cm kéo.
* Tuyên giáo nh
c tung cm canh.
* Công th
ương khum lưng cm khách.
* Công an khóa xích cm chân.
* T
ư pháp cm đèn chy án.
* Báo đài khép nép cm ca.
* Giáo d
c huơ roi cm tin.
* Y t
ế miên man cm giá.
* Hành chánh xum xoe cm dù.
* Dân phòng lăm le cm súng.
* T
i chc nhi nhô cm bng.
* C
p y loay hoay cm đũa.
* Đ
ng viên tí toáy cm nhm.
* Ch
t xám tt bt cmmáu.
* M
t Trn đm đui cm chu.
* Phong bì tho
i mái cm cương.
* Đu tư tut dc cm chc.
* Qu
c Hi không dám cm còi.
* Tham nhũng ung dung cm lái
* Đ
t nước lt bt cm c sau lưng văn minh nhân loi
* S
mnh lch s bây gi cm c:
* Lãnh đ
o níu ghế cm đô.
* Nhân dân lũ l
ượt cm đ.
* Công nhân hút gió cm c
.
* Nông dân ch
y go cm hơi.
* Ng
ư dân cm mng chuc tàu.
* Ti
u thương cm v đ con.
* Trí th
c rán cm nước mt.
* Trung
ương vn ng cm đu.
* Trên d
ưới tranh quyn cm trch.
* C
giuc lm phen cm cp.
* Nhìn gi
c đot i/chiếm đt/cướo mà chng dám cm quân.
* Th
y dân đòi đt/đòi nhà/đòi ch tu hành thì gi dng du côn cm gch/ cm đá/ cm cây/cm gy…
* M
t nhà cm quyn như thế đáng gi là gì?
* Nghe ch
ng phng pht đâu đây thong chút hoang mang: Loài Cm Thú ?----- Forwarded Message -----
From: T Nguyen <ttnguyen_21@hotmail.com>
To: 
Sent: Saturday, October 1, 2011 10:04 AM
Subject: [HUYET-HOA] FW: [qgnt] Fw: [Daploisongnui] Danh ngôn về Loài Cầm…


 

Subject: Fwd: [qgnt] Fw: [Daploisongnui] Danh ngôn về Loài Cầm
-----Original Message-----
From: PETER NGUYEN 
Sent: Thu, Sep 29, 2011 4:43 am
Subject: [qgnt] Fw: [Daploisongnui] Danh ngôn về Loài Cầm… 


No comments:

Post a Comment