Sunday, November 20, 2011

Ái Hoa: Sắc Hoa Màu Tím

Photobucket


Photobucket

SACHOAMAUTIMahFrom: TRAN TRONG-NHAN <trn_trongnhan@yahoo.com>
To: BietThuyQuan <btq2@yahoogroups.com>; "BTGVQHVN-1@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-1@yahoogroups.com>; "BTGVQHVN-2@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-2@yahoogroups.com>; "BTGVQHVN-3@yahoogroups.com" <BTGVQHVN-3@yahoogroups.com>; CATTRANGNHATRANG <cattrangnhatrang@yahoogroups.com>; "caulacbotinhnghesi@yahoogroups.com" <caulacbotinhnghesi@yahoogroups.com>; Dien Dan DongNai-CuuLong <DongNai-CuuLong@yahoogroups.com>; "DienDanBaoChi@yahoogroups.com" <DienDanBaoChi@yahoogroups.com>; "diendancongluan@yahoogroups.com" <diendancongluan@yahoogroups.com>; DOI SONG VUI <DOISONGVUI@yahoogroups.com>; GIADINH VOBI DALAT TRUNG-UONG <kbc4027tvbqgvn@yahoogroups.com>; "goidan@yahoogroups.com" <goidan@yahoogroups.com>; kqvn <kqvn@yahoogroups.com>; LaThu-UC CHAU <lathu-ucchau@yahoogroups.com>; nhomtruyenthong TUCANHDONGMAY <nhomtruyenthongtucanhdongmay@yahoogroups.com>; PHONANG <phonang@yahoogroups.com>; ThaoLuan9 <thaoluan9@yahoogroups.com>; TinhNgheSi <tinhnghesi@yahoogroups.com>; TyNanVietnam <tynanvietnam@yahoogroups.com>; VamCoDong VanDan <vandanvamcodong@yahoogroups.com>; VANKHOA-VN <vankhoavietnam@yahoogroups.com>; TinhVienXu <tinhvienxu@yahoogroups.com>; HUYET-HOA <huyethoa@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 20, 2011 4:37 AM
Subject: [HUYET-HOA] Ái Hoa: Sắc Hoa Màu Tím <=== nhạc cuối tuần


Kính mời quý vị thưởng thức chuyện tình màu hoa tím ....
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9548
Ái Hoa

__,_._,___


No comments:

Post a Comment