Tuesday, November 22, 2011

Phạm Ngọc Lân vừa đàn vừa hát

From: Dzung T
Sent: Tuesday, November 22, 2011 8:34 AM
Subject: [Exryu-ww-Forum] Mời nghe anh Phạm Ngọc Lân vừa đàn vừa hát

 


67 tuổi mà còn sung lắm, anh Phạm Ngọc Lân (phu quân chị Quản Chi Lan), không còn thiết tha chuyện chính trị (nhóm Thông Luận ngày xưa), giờ ôm đàn về lại giữa đời

Tôi không quen, nhưng nghe tiếng, nay xin giới thiệu đến quí anh chị:

Paris có gì lạ không em

3 bài luân vũ : Thu Vàng - L'eau Vive - One Day When We Were Young

Kỷ Niệm (Phạm Duy)

Diễm Xưa

__,_._,___


No comments:

Post a Comment